En soldatfamilj

En soldatfamilj

I min fars släkt finns det en hel del soldater. De flesta vara helt vanligt fotfolk men vissa av dem verkar ha stuckit ut ur mängden.


Bengt Danielsson Sköld är en av dem. Han befordrades till Distinktionskorpral, fick svärdsmedaljen och pension. Flera i hans familj var också soldater.


Hans svärson Peter Johan Jönsson Elmgren trivdes inte lika bra. Han blev soldat 1861 men 1868 noteras att han"Rymt"och han avförs ur rullorna.

Bengt Sköld

I min fars släkt finns det en hel del soldater. De flesta vara helt vanligt fotfolk men vissa av dem verkar ha stuckit ut ur mängden. Bengt Sköld är en av dem. Han befordrades till Distinktionskorpral, fick svärdsmedaljen och pension.


Det var vanligt att soldatyrket gick i arv men Bengt Danielsson Sköld kom inte från någon soldatfamilj. Däremot blev flera av hans söner soldater. Sonen August Daniel Sköld övertog hans soldattorp och plats som soldat efter fadern.


Bengt föddes 1818 i Almundsryd och levde tillsammans med föräldrar och syskoniGröviksnäs, Almundsryd, G. 1835 arbetade han som dräng i Gydingsmåla, Urshult och flyttade sedan till Midingstorp, Urshult där han bodde när han gifte sig med Christina Johannisdotter 1836. De hade det ganska knapert som så många andra vid den tiden. Flera av barnen dog som spädbarn.

Noteringar i födelseboken för barnen:

Märta,Johanna- Drägliga förhållanden.

Helena, Peter Johan - Knappa villkor


Familjen består av Bengt och hans hustru Christina Johannisdotter och barnen:


Märta född 1837, flyttade 1867 till Karlshamn

Johanna född 1839, gift med soldaten Peter Johan Elmgren

Helena född1841. Helena fick 1866 ett oäkta barn. Hon gifte sig sedan 1867 med bonden Nils Danielsson och fick 8 barn. De bodde i Bagganäs, Tingsås.

Peter Johan född 1843. Gifte sig och levde som jordtorpare i Ulfsryd. De var fattiga.

Carl Magnus född 1845 dog 1846

Johannes född 1847 dog 1848

Carl Unoff född 1849 emigrerade till Nordamerika

Johan Daniel född 1852 dog 1853

Emma Christina född 1854 gift med soldatenAugust Lindsten

August Daniel född 1857, soldat, övertog platsen efter fadern


Bengt blev soldat ochutnämndes 1843 till korpral. Han flyttade då med hustru och barn från Midingstorp i Urshult socken till Ulfsryd i Tingsås socken. Efter att han slutat pga sjukdom flyttade han med hustrun 1876 till Skötestorp under Ulfsryd i Tingsås. Han fick svärdsmedaljen och pension.


Man hittar i Soldatregistret uppgifter om honom enligt följande (ej kontrollerade uppgifter):


Aktnummer: KR-03-0360-1835

Sköld, Bengt [Danielsson]Född: 1818-05-18

Regemente: Kronobergs regemente Kompani: KINNEVALDS KOMPANI

Socken: Urshult Rote: Midingstorp


Aktnummer: KR-03-0354-1843

Sköld, Bengt [Danielsson] Född: 1818-05-18

- hustru: Johannisdotter Kristina Född: 1815-02-21

Regemente: Kronobergs regemente Kompani: KINNEVALDS KOMPANI

Socken: Tingsås Rote: Ulfsryd Storegård


Antogs 1835 för nr 84 Midingstorp i Urshult samt transporterades 1843 till Ulfsryd Storegård nr 78 och utnämndes till korpral 1843. Distinktionskorpral blev han 1858 och han erhöll även svärdsmedaljen. Sköld erhöll avsked p.g.a sjukdom 1876. Tjent utmärkt väl.


Enligt anteckning i en HFL hade han avlagt nykterhetslöfte.


Distinktionskorpral var 1858-1914 en grad mellan korpral och sergeant. Den ersattes 1915 med furir.


Dottern Johanna Bengtsdotter Sköld verkar ha haft ett hårt liv. Hon var född 1839 i Midingstorps Soldattorp i Urshult socken och gifte sig 1861 med soldaten Peter Johan Jönsson Elmgren.


Peter Johan Jönsson föddes i en backstuga i Brevik i Tingsås socken där han växte upp med föräldrar och syskon. Han blev 1861 soldat i Elsemåla No 74 i Tingsås och samma år gifte han sig med soldatdottern Johanna Bengtsdotter Sköld. De fick 3 barn varav ett dog 3 veckor gammal 1868. Samma år försvann Peter och det noteras i HFL: "Rymt". Han avfördes 1869 ur rullorna för rymning. Enligt muntlig tradition lär han ha lånat en häst och vagn av en av rotebönderna för att köra till kvarnen. Varken soldaten eller ekipaget avhördes vidare. 


Därefter är Peter och hans familj i HFL i Tingsås församling, noterad i "Särskild förteckning der personer opptages som äro här kyrkskrif. men icke finnes och vilka om de återkomma skola i inflyttningsboken införas".


1878 återkommer sönerna och flyttar in hos morföräldrarna för att sedan efter ett par år emigrera till Amerika. Johannna bor 1888 i en Backstugan Johannelund under Ulfsryd i Tingsås socken.


Peter Johan återkommer inte. I Johannas dödsnotis står: "Mannen rymt för ca 50 år sedan."


Man hittar i Soldatregistret uppgifter om honom enligt följande (ej kontrollerade uppgifter): 


Aktnummer: KR-03-0350 - 1861

Elmgren, Peter [Jönsson] Född: 1838-01-27

- Hustru: Bengtsdotter Sköld Johanna Född: 1839-04-06

Regemente: Kronobergs regemente

Kompani: KINNEVALDS KOMPANI

Socken: Tingsås Rote: Elsemåla (74)


Johanna Bengtsdotter Sköld

Emma Christina Lindsten född Sköld

Dottern Emma Christina Sköld föddes 1854 i Ulfsryd Storegård Soldattorp i Tingsås socken. Hon gifte sig 1878 med soldaten August Lindsten Johannesson.


August Johannesson föddes 1851 i Midingstorps Soldattorp i Urshult socken där hans far var soldat. Det var samma soldattorp som tidigare tillhört Bengt Sköld, hans blivande svärfar. 1878 gifte sig August med soldatdottern Emma Christina Sköld. De bodde i Ulfsryds Södregårds soldattorp i Tingsås där alla 11 barnen är födda.


Äldste sonen Carl Emil blev också han soldat. Han blev vice Korpral 1879 och Korpral 1887 men degraderades 1890. Soldattid: 1873.12.06-1904.01.25.


Man hittar i Soldatregistret uppgifter om honom enligt följande (ej kontrollerade uppgifter):


Aktnummer: KR-03-0353-1873

Lindsten, August [Johannesson]

Född: 1851-04-13 Död: 1913-09-29

Regemente: Kronobergs regemente Kompani: KINNEVALDS KOMPANI

Socken: Tingsås Rote: Ulfsryd

Sonen August Daniel Bengtsson Sköld övertog soldattorpet och platsen som soldat efter fadern. Även han blev distingstionskorpral och fick svärdsmedaljen. Han var gift med smedsdottern Maria Kristina Hjelmberg och de fick 4 barn tillsammans. Hans ende son blev dock inte soldat utan bonde.


Man hittar i Soldatregistret uppgifter om honom enligt följande (ej kontrollerade uppgifter): 


Aktnummer: KR-03-0354-1876

Sköld, August Daniel [Bengtsson Sköld]

Född: 1857-04-29 Död: 1918-10-15

- Hustru: Hjelmberg Maria Christina, född: 1852-05-28

Regemente: Kronobergs regemente Kompani: KINNEVALDS KOMPANI

Socken: Tingsås Rote: Ulfsryd Storegård

Antagen: 18761209 Avsked: 19181015 Tj.år: 41


Son till distinktionskorpral Bengt Sköld, övertog denna rote vid faderns avsked 1876.

Korpralskola 1878. Utnämnd vicekorpral 1885-03-31. Korpral 1890-08-09.

Han fick 1907 Svärdsmedaljen för No 78 Ulfsryd Storegård Tingsås.

Distinktionskorpral 1913-10-12.


August Daniel Sköld

Svärdmedaljen


Manskap vid såväl armén som flottan kunna, då de tjänat minst 16 år och uppfört sig väl, erhålla ett hederstecken, kallat svärdsmedalj.


Då den, som fått svärdsmedalj, uppnått pensionsålder, erhåller han i tur, efter som ledighet uppstår, en pension af 15 kr. årligen och kallas till följd deraf medaljpensionär. Medaljpensionärernas antal är sammanlagdt 300, deraf vid flottan 60.


Svärdsmedaljen stiftades af Oskar I d. 26 Juni 1850. A framsidan ses Sveriges tre kronor med ett upprättstående svärd och omskriften "Konung och fädernesland", å frånsidan inskriften: "För krigsmanna-förtjenster". Medaljen är af silfver och bäres i Svärdsordens gula band med blå kanter.


Svärdsmedaljen upphörde att utdelas 1974 i samband med Ordensreformen.


Länk till Wikipedia